Forskningsprosjekt 2019 - 2021

Bakgrunn

Tillit påvirker alle menneskelige relasjoner

Manglende tillit skaper stress, helseproblemer og svekket konkurranseevne

Utvikling av tillit gir bedre økonomi, helse og livskvalitet

 

Utfordringer i kunnskapsbedrifter

Kompleks samhandling og usikkerhet begrenser utviklingen av egne ferdigheter og medarbeidernes markedsverdi

Virksomhetene trenger faktabaserte verktøy for optimalisere medarbeidernes ressurser

Virksomhetene trenger verktøy for objektiv vurdering av medarbeider risiko 

(risiko i operativ virksomhet, ved uheldig påvirkning av arbeidsmiljøet, ved sykemelding eller ved at de avslutter arbeidsforholdet)

Overskudd

Overskudd reduserer stress og skaper tillit basert på fysiologiske målinger fra sensorer på kroppen.

Overskudd gir redusert sykefravær, økt produktivitet, arbeidsglede og bedre helse.

Overskudd bidrar til tilstedeværelse, integritet og langsiktig utvikling av helse, prestasjonsevne og livskvalitet

I tillegg til naturressurser og en økonomi som til nå har vært sterk, har Norge viktige egenskaper som er viktig å utvikle og hindre at blir uthulet. Blant disse er en historie med et transparent demokrati, moderate forskjeller i levestandard, sosial trygghet og uavhengighet/integritet.

Verdiene blir kraftig utfordret av markedskreftene som går i retning av større forskjeller i levestandard, skjevfordeling og ineffektiv utnyttelse av samfunnets ressurser og opportunistisk uansvarlig kapitalisme, etter amerikansk modell.

Før våre nasjonale verdier forvitrer  har vi mulighet til å bevare og utvikle dem og bruke dem som grunnlag for ny virksomhet, etter modell fra idretten.

 

Kunnskap om utvikling av gode prestasjoner

Norge er en stormakt innen vinteridrett. Grunnlaget for de gode prestasjonene er målrettet arbeid over lang tid, med fremragende prestasjoner som mål. Et annet aspekt er “hele folket står bak” som sikrer finansiering.

Teamet i Overskudd har jobbet med å forstå prestasjonsutvikling i 10 år. Resultatet at arbeidet er et skalerbart system for å legge til rette for gode prestasjoner innenfor de fleste områder som idrett, utdannelse, næringsliv, og helse, ved hjelp av objektive data fra sensorer på kroppen.

Faktabasert tillit til seg selv og sine omgivelser står sentralt i erfaringsgrunnlaget.

I dette prosjektet skal vi etablere Best Practice for utvikling av prestasjoner basert på objektive kriterier med mobil sensorteknologi.

Prosjektet har som mål å:

⁃            Etablere og dele ny kunnskap om best Practice for faktabasert prestasjonsutvikling (BPFFP)

⁃            Benytte og dokumentere effekten av BPFFP i flygeledelse i Norge

⁃            Skape langsiktig konkurransefortrinn for Overskudd i et stort internasjonalt marked

 

Prosjektet skal gi svar på følgende spørsmål:

⁃            Hvordan definere grunnleggende forutsetninger for prestasjonsevne (arbeidskraft, jfr. idrett) i ulike yrker?

⁃            Hvilken innsikt om en medarbeider er vesentlige for å forutsi vedkommendes prestasjonsevne? (IQ, EQ, executive function, robusthet, physical and mental endurance etc.)

⁃            Hva er den mest kostnadseffektive og smertefrie metoden for å etablere denne innsikten?

⁃            Hva er best practice for å bruke innsikten til å fasilitere prestasjonsforbedring hos individuelle medarbeidere?

⁃            Hva er best practice for å rekruttere og utvikle ledere/coacher som kan fasilitere fremgang i et team?

⁃            Hvordan sikre at investeringer i prestasjonsevne er lønnsomme?

I samarbeid med Avinor vil Overskudd demonstrere en kostnadseffektiv metode for å skape fremgang hos flygedelere, idrettsutøvere, studenter og andre. Prosjektet omfatter 300 deltagere.

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 30 000 pr deltager, det vil si totalt kr 9 millioner kroner.